زمان ديجيتال سرور
جمعه 2 تير 1396   18:15:14
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


شرح وظايف دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران
 • اعمال سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج‌ ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و برنامه‌هاي سالانه در نحوه اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران.
 •  همكاري‌ در ‌تدوين ضوابط ‌و ‌دستورالعمل‌هاي نحوه نظارت ‌و ‌كنترل مصوبات مذكور.
 • نظارت عاليه برحسن اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع و تفصيلي شهرها و طرح‌هاي ويژه و هماهنگي با واحدهاي استاني در امر نظارت بر طرح‌هاي مزبور.
 • نظارت عاليه براجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و همچنين بررسي نظرات مديريت شهري در جهت بهبود روند اجراي طرح‌هاي توسعه شهري.
 • همكاري و ارتباط با شهرداري‌ها، شوراي اسلامي شهرها، سازمان شهرداري‌ها و دهياريهاي كشور، سازمان‌هاي نظام مهندسي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با مديريت شهري در صورت لزوم.
 • نظارت بر مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه و كارگروه‌هاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌ها با توجه  به ضوابط و مقررات حسب مورد.
 • نظارت بر مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق بررسي موردي صورتجلسات، به منظور كنترل مغايرت‌هاي اساسي احتمالي بر اساس طرح‌هاي جامع ذيربط يا ساير قوانين و مقررات شهرسازي و معماري.
 • تدوين دستورالعمل‌هاي لازم در جهت ايجاد وحدت رويه به منظور اصلاح روند تشكيل كميسيون‌هاي ماده 5 و كارگروه‌هاي تخصصي مسكن و شهرسازي.
 •   نظارت عاليه بر حسن اجراي طرح‌هاي مصوب شهرهاي جديد، شهرك‌ها و بافت‌هاي فرسوده.
 •  بررسي شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد عدم اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ارجاع آن به مراجع ذيربط.
 •  تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف دفتر.
 • شركت در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني آن و ساير جلسات بنا بر وظايف مرتبط با دفتر.
 • همكاري در تدوين و ارائه پيش نويس لوايح، ضوابط شهرسازي و معماري به منظور اصلاح ضوابط مربوطه.
 •  انجام بازديدهاي محلي و شركت در جلسات استاني مرتبط با وظايف دفتر به صورت موردي.
 •  همكاري در ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي و معماري استانها در دوره‌هاي  زماني مشخص.
 •  مطالعه و بررسي به منظور تعيين و ارائه زمينه‌ها و عناوين طرح‌هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف دفتر و نظارت بر روند تهيه و تصويب آنها.
 •  ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي و همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي.


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.