جمعه 2 تير 1396   18:16:13
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
ماده واحده - مهلت هاي ده ساله مذكور در تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها , مصوب 1367 , به پنج سال كاهش مي يابد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/01/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.