جمعه 2 تير 1396   18:19:55
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

ماده 1

به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان، ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس ميگردد.

مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع (رئيس مجمع) - وزير امور اقتصادي و دارائي ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ وزير جهاد سازندگي ـ وزير صنايع سنگين ـ وزير نيرو ـ وزير مسكن و شهرسازي ـ وزير كشاورزي. وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران ميباشد.

تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئيننامه اجرائي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورتهاي فني ـ اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي ميباشد.


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.