زمان ديجيتال سرور
جمعه 2 تير 1396   18:10:00
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي

تصويبنامه تفويض اختيار اعضاي شورايعالي در مورد شهرك سازي به مديران كل استانها

ماده 1

جناب آقاي وزير مسكن و شهرسازي در جلسه مورخ 18/2/1357 هيئت وزيران مقرر گرديد آقايان وزيران عضو شورايعالي شهرسازي و معماري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اختيارات خود را در مورد شهركسازي و رسيدگي به طرحهاي جامع شهري و فعاليتهاي مربوط به محدوده استحفاظي شهرها به مديران كل در استانها بدهند تا زير نظر آقايان استانداران تصميمگيري نموده گزارش آن را به شورايعالي شهرسازي و معماري بدهند. وزير مشاور در امور اجرائي

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.