وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به

مواد 4 و 6 مذكور در فوق متن اصلاح شده به موجب قانون مصوب 1354 به نام قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ميباشد. همچنين قسمت اخير ماده 6 در خصوص مرجع تصويب اساسنامهها به استناد قانون "تعيين مرجع تصويب يا اصلاح و تغير اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها" مصوب آذرماه 1366 تغيير يافته است.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.