جمعه 2 تير 1396   18:15:56
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي شورايعالي معماري و شهرسازي ايران

معرفي شورايعالي معماري و شهرسازي ايران

براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معما‌ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و درنتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس شده است.
وظائف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:
  • بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران.
  • اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل:
  • منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.
  • بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.
  • تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه‌هاي شهرسازي.
  • يادآوري مي‌نمايد در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استانداران و شوراي شهرستان و شوراي شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرارخواهد گرفت.
  • همچنين جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر خواهد بود و در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتوانند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.