جمعه 2 تير 1396   18:11:44
وزارت راه و شهرسازي
منو
آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي بر اساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن


ماده 1

مفاهيم برخي از واژه‌هاي به كار رفته در اين آئين‌نامه به قرار زير ميباشد: الف ـ "روستا" ـ روستا مجموعه‌هايست زيستي (مسكوني ـ توليدي) كه رابطه ارگانيكي با طبيعت و مجموعه‌هاي روستايي و شهري همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد 2 و 3 قانون تعاريف تقسيمات كشوري تعيين ميگردد. ب ـ "منطقه روستايي" عبارتست از حوزه تأثيرگذار و يا تأثيرپذير از روستا در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. ج ـ "طرحهاي روستا" عبارتست از طرح تجديد حيات و هدايت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. د ـ "شوراي مركزي" اختصاراً به مفهوم شوراي مركزي بنياد مسكن بكار رفته است. ر ـ "شوراي تصويب" اختصاراً به مفهوم شوراي تصويب طرحهاي هادي استان به كار رفته است. س ـ "بنياد" اختصاراً به مفهوم بنياد مسكن انقلاب اسلامي بكار رفته است. و ـ "مشاورين" عبارتند از افراد حقيقي و حقوقي متعهد و متخصصي كه براي مدتي جهت تهيه طرح هادي روستاهاي مشخص با عقد قرارداد با اين نهاد همكاري مي‌نمايند


ماده 2

ـ اهداف طرحهاي هادي بشرح زير است: الف ـ ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي اقتصادي ـ اجتماعي. ب ـ تأمين عادلانه امكانات از طريق ايجاد تسهيلات اجتماعي، توليدي، رفاهي. ج ـ هدايت وضعيت فيزيكي روستا. د ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستائيان و خدمات محيطزيستي و عمومي.


ماده 3

"شوراي مركزي بنياد مسكن" ـ اين شورا كه در ماده 10 قانون اساسنامه بنياد مسكن تعريف شده در مركز تشكيل و داراي يك كميته فني بررسي طرحها مي‌باشد


ماده 4

وظايف شوراي مركزي در ارتباط با طرحهاي هادي. الف ـ تصويب ضوابط فني و عمومي طرحهاي هادي. ج ـ هماهنگي بين برنامه‌ها و طرحهاي وزارتخانه‌هاي مربوطه با طرحهاي هادي. د ـ بررسي زمينه مشاركت بانها و ديگر سازمانهاي اجرائي در تهيه و اجراي طرحهاي هادي. هـ ـ تصويب عناوين طرحهاي تحقيقي و ارجاع آن به كميته فني يا مجاري ذيربط جهت اقدام. و ـ تصويب مدلها و الگوهاي توسعه روستاهاي مناطق مختلف كشور و ابلاغ آن. تبصره ـ جزئيات مربوط به نحوه گردش كار شوراي مركزي و كميته فني و دبيرخانه ضمن آئيننامه داخلي كه به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد تعيين ميگردد

ماده 5

"شوراي تصوي طرحهاي هادي" ـ اين شورا مركب از استاندارد و يا معاون (عمراني يا برنامه‌ريزي) استانداري و مديران بنياد مسكن و جهادسازندگي استان و ادارات كل مسكن و شهرسازي، كشاورزي، برنامه و بودجه استان به سرپرستي استاندارد تشكيل گرديده و داراي يك كميته فني به شرح زير است: كميته فني طرحهاي هادي مركب از نمايندگان بنياد مسكن، جهاد سازندگي وزارت برنامه و بودجه، وزارت كشاورزي و دفتر فني استانداري به منظور بررسي و تأثير طرحهاي پيشنهادي و ارائه آن به شوراي تصويب تشكيل ميگردد

ماده 6

ـ وظايف شوراي تصويب عبارتست از: الف ـ بررسي اولويت روستاهائي كه بايد براي آنها طرح هادي تهيه شود بر اساس جمعيت موجود، به ويژه پيشبيني امكانات توسعه آنها، زمينهاي كشاورزي بافت و مشكلات روستا. ب ـ تصويب طرحهاي هادي پيشنهادي تهيه شده به وسيله مشاورين و دفاتر تهيه طرحهاي هادي بنياد مسكن. ج ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانها و سازمانهاي ذيربط جهت اجراي طرحهاي مصوب. د ـ ايجاد زمينه مشاركت مردم در طراحي و اجراء طرحهاي هادي. هـ ـ ايجاد هماهنگي بين طرحهاي هادي و طرحهاي جامع سرزمين و منطقه‌اي و ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مصوب. تبصره ـ كليه مصوبات شورا با اكثريت حاضرين معتبر است و طرح بايد حائز حداق سه رأي باشد


ماده 7

بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس قانون وظايف زير را بر عهده دارد. الف ـ هماهنگي اجرائي در زمينه انتخاب مشاور و گروه اجرائي تهيه طرح و ابلاغ كار به آنان. ب ـ عقد قرارداد با گروه اجرائي تهيه طرح و مشاورين. ج ـ بررسي فني مقدماتي طرحهاي تهيه شده. د ـ اداره كميته فني وابسته به شوراي مركزي و شوراي تصويب. تبصره ـ كليه طرحهاي پيشنهادي و ضوابط و آئيننامههاي اجرائي توسط دبيرخانههاي مربوطه به شوراهاي اخيرا ذكر ارائه ميگردد. و ـ ابلاغ طرحهاي تصويب شده به مبادي ذيربط. ز ـ تهيه و تأمين اعتبارات مورد نياز طرحهاي هادي. ح ـ اقدام و اجراي طرحهاي فيزيكي تهيه شده با همياري مردم. ط ـ كليه اقدامات لازم در زمينه بهبود شرايط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب

ماده 8

"شناخت وضع موجود" ـ شناسائي و مطالعه وضع موجود در ابعاد منطقه و روستا بشرح زير صورت مي‌گيرد. الف ـ شناسائي منطقه عبارتست از شناسائي اجمالي عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي بر اساس الگوهاي پيشفرضي و ضوابط بنياد مسكن. ب ـ "شناسائي روستا" ـ در اين بخش از مطالعه تأثير شرايط و عوامل طبيعي زمينهاي اطراف روستا و تأثير طول و عرض جغرافيائي، عوارض طبيعي، وضع خاك شيب زمينها، پوشش نباتي و عوامل اقليمي در مسائل زيستمحيطي در قالب الگوهاي فوق الذكر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و كاربرد آنها در جهت تكامل زيست محيطي انسان مشخص و ارائه ميگردد. ضمناً در رابطه با وضعيت كالبدي روستا، بازتاب فعاليتهاي انساني در محدوده حوزه آبخيز و منابع طبيعي روستا، (كشاورزي، باغداري و دامداري) و فعاليتهاي معدني و صنعتي (معادن و كارگاههاي صنعتي كوچك و بزرگ) و نيز فعل و انفعالات شكل‌گيري اماكن در آبادي (نظير واحدهاي مسكني، باغات درون آبادي اماكن اجتماعي مذهبي، بهداشتي آموزشي، تجاري، خدماتي و راههاي ارتباطي) بر روي شرايط كالبدي روستا و حوزه نفوذ آن به منظور تكامل بخشي و فراهم نمودن شرايط مناسبتر زيست مورد مطالعه قرار ميگيرد.


ماده 9

"تعيين ضوابط و ارائه پيشنهادات در راستاي اهداف فوقالذكر و تعيين محدوده برنامه مورد نياز" به منظور دستيابي بر محورهاي اصلي طراحي پيشنهادات و ضوابط كلي زير ارائه ميگردد: الف ـ ارائه پيشنهادات بمنظور تعيين جهات، رشد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستا. ب ـ ارائه پيشنهادات توسعه فيزيكي در وجوه سه گانه فوق


ماده 10

"تهيه طرح هادي" پس از دستيابي بر محورهاي طراحي و تعيين ضوابط توسعه، طرحهاي اصلاحي در دو بخش غيرفيزيكي و فيزيكي به شرح زير ارائه ميگردد. الف ـ "طرحهاي غيرفيزيكي" ـ اين بخش از طرحها عمدتاً به صورت ارائه برنامه و جايگاه فيزيكي آنها در حوزه نفوذ روستا مطرح شده و لازمه اجراي آن، هماهنگي و مساعدت ديگر ارگانهاي اجرائي دستاندركار كشور ميباشد. برنامههاي مذكور عبارتند از: - برنامهها و جايگاه افزايش توليدات روستائي از طريق به كارگيري هر چه بيشتر آب و خاك در منابع و كشاورزي. - برنامهها و جايگاه خدمات عمومي به منظور ايجاد تعادل بين فضاها، امكانات عملكرد و نيازهاي كمي و كيفي جمعيت روستا. - برنامه‌ها و مكانيابي و گزينش مراكز استقرار جمعيت از طريق هماهنگيهاي لازم با روستا. - برنامه‌ها و جايگاه شبكه مراكز تأسيسات عمومي روستا. ب ـ "طرحهاي فيزيكي" ـ اين بخش از طراحي عمدتاً موقعيت كالبدي و بهبود وضع موجود روستا را در بر گرفته و شامل طرحهاي زير است: - طراحي جهت گسترش و جايگزيني فضاهاي لازم با توجه به جمعيت و تا 10 سال آينده روستا. - تنظيم شبكههاي ارتباطي خارج و داخل روستا. - طرح دفع آبهاي سطحي و بكارگيري آنها در توسعه منابع طبيعي، كشاورزي و صنايع مفيد. - طراحي سيستمهاي فاضلاب (در صورت لزوم) - ارائه تيپ‌هاي مناسب مسكن با بهرهگيري كامل از الگوهاي محلي و متناسب با ابعاد خانوار با اتكاي بر تكنولوژي مناسب ساختوساز. - ارائه برنامه زمانبندي اجرائي طرح. - تهيه نقشه‌هاي اجرائي (نقشه‌هاي فاز 2) در حد نياز دستگاههاي اجرائي و يا عوامل محلي به منظور هدايت مسائل اجرا

ماده 11

"اجراي طرحهاي مصوب و نظارت بر آن" ـ بنياد مسكن با توجه به اصل عدم مداخله مستقيم در اجرا و يا اتكاء به مشاركتهاي مردمي به ترتيب زير انجام وظيفه مينمايد: الف ـ ايجاد زمينه مشاركت بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه و فراهم نمودن تسهيلات مالي. ب ـ ارائه خدمات فني و تخصصي در زمينه نظارت و تهيه ماشين آلات سنگين در رابطه با طرح فيزيكي. ج ـ ايجاد بستر مشاركت مردم و سازماندهي نيروهاي محلي در رابطه با تهيه و اجراي طرح. د ـ نظارت بر نحوه هزينه وامها متناسب با طرحهاي تهيه شده. هـ ـ تفكيك و واگذاري زمين به افراديكه بنحوي مسكن آنها در طرح پيشنهادي قرار ميگيرد. بر اساس تبصره 3 ماده 4 قانون اساسنامه بنياد مسكن. تبصره ـ كليه عمليات طراحي و اجرا با مشاركت و همفكري مردم صورت ميگيرد


ماده 12

"تصويب و ابلاغ ضوابط به استان" ـ ضوابط و قوانين مربوط به انتخاب و معرفي روستا توسط دبيرخانه شوراي مركزي تهيه و پس از تصويب شوراي مذكور به استانها ارسال ميگردد.


ماده 13

"انتخاب مشاور" ـ مشاورين داوطلب همكاري با بنياد توسط دبيرخانه شوراي تصويب معرفي و به نظر بنياد مركز انتخاب ميگردند


ماده 14

"تشكيل تيم كارشناسي" ـ دفتر تهيه طرحهاي هادي ميتواند با استفاده از متخصصين و سازماندهي نيروهاي دانشجوئي گروههاي كارشناسي تشكيل داده و طرح هادي برخي روستا را مستقيماً تهيه نمايد

ماده 15

ـ "كنترل مراحل مختلف طرح" ـ مطالعات انجام شده توسط مشاور در مراحل مختلف توسط دفتر تهيه طرحهاي هادي بنياد مذكور و استان كنترل و تأييد ميگردد


ماده 16

"تصويب طرح تهيه شده" ـ طرحهاي ارائه شده بوسيله دبيرخانه شوراي تصويب "بنياد استان" در شوراي مذكور مطرح و پس از بررسي‌هاي لازم تصويب ميگردد. تبصره ـ در صورت عدم تأييد و تصويب طرح پيشنهادي مشاور مؤظف به اصلاح آن است


ماده 17

"ابلاغ طرح" ـ طرح تصويب شده توسط بنياد مركز به استانداري و بنياد استان جهت اجرا ابلاغ ميگردد


ماده 18

بودجه تهيه طرح هادي از منابع زير تأمين و هزينه ميگردد: الف ـ اعتبارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي ب ـ اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه هر سال. تبصره ـ تخصيص بودجه تهيه و طرح و چگونگي هزينه آن توسط دفتر مركزي بنياد تعيين ميگردد. آئين‌نامه فوق مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 15/4/67 شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي تصويبب و متعاقباً در تاريخ 18/7/1367 به تأييد وزير مسكن و شهرسازي رسيده است. نماينده حضرت امام در وزير مسكن و شهرسازي سرپرست بنياد مسكن بنياد مسكن و رياست شورا و عضو شورا و عضو شورا


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.