زمان ديجيتال سرور
جمعه 2 تير 1396   18:14:04
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي
تهيه طرح آمايش سرزمين (مصوبه شوراي عالي اداري)
تهيه طرح آمايش سرزمين (مصوبه شوراي عالي اداري)


ماده 1

شوراي عالي اداري در بيست و ششمين جلسه مورخ 9/2/1371، با توجه به

سياست عمومي برنامه اول توسعه مبني بر تجديد تشكيلات دولت با رعايت تجانس وظايف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود: ماده 1ـ طرح آمايش سرزمين به معناي تعيين استراتژيهاي توزيع فضائي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين، توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 2ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تدوين برنامه آتي توسعه اقتصادي و اجتماعي با نگرش آمايشي استراتژيهاي توزيع فضائي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين را به همراه برنامههاي اجرائي زير تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. ـ تعيين مناطق اولويتدار در توسعه از نظر پذيرش جمعيت و فعاليت. ـ تعيين نقش نواحي مختلف از نظر تقسيم كار ملي و استقرار فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي و امكانات زيربنائي. ـ تعيين چشمانداز اشتغال و توزيع آن در بخشهاي مختلف اقتصادي در سطوح ملي. تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرايي كشور موظف به رعايت مصوبات طرح آمايش سرزمين ميباشند. ماده 3ـ آمايش سرزمين بصورت ادوراري و متناسب با تغيير و تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور و آمار و اطلاعات جديد توسط سازمان برنامه و بودجه قبل از هر برنامه مورد ارزيابي و تجديدنظر قرار گرفته و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 4ـ آمايش سرزمين بعنوان قسمتي از برنامه درازمدت كشور راهنماي تهيه برنامههاي ميانمدت و كوتاه مدت كشور خواهد بود. ماده 5ـ وظيفه آمايش سرزمين با تعريف و فعاليتهائي كه در اين مصوبه عنوان شده، توسط سازمان برنامه و بودجه انجام ميگردد. ديگر وظائف و فعاليتهاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي به قوت خود باقي بوده و بر اين اساس طرح كالبدي (ملي ـ منطقهاي) توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ميرسد. انجام مطالعات پيش نياز طرح كالبدي مادام كه توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و قابل بهرهبرداري نشده است ميتواند توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام گيرد.

معاون رئيس جمهور و دبيرشوراي عالي اداري ـ سيدمنصور رضوي

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.