زمان ديجيتال سرور
جمعه 2 تير 1396   18:11:17
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


شرح وظايف دفتر طرحهاي كالبدي
 • تدوين سياست‌ها و  راهبردهاي  فضايي محلي، منطقه‌اي و ملي.
 • نظارت عاليه بر تهيه، به‌ روزآوري و بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع، تفصيلي، شهرها و شهرك‌ها و طرح‌هاي ويژه مرتبط با وظايف دفتر براساس مصوبات شوراي‌عالي از طريق: انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كارگروه شهرسازي و معماري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح‌ها به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح‌هاي توسعه شهري با واحدهاي استاني و استمرار آن تا مرحله تصويب به مبادي ذيربط.
 •  تطبيق طرح‌هاي در دست تهيه توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي با سياست‌ها و طرح‌هاي مصوب.
 • انجام هماهنگي‌هاي لازم  با سازمان‌هاي مسئول ذيربط در جهت تهيه  طرح‌هاي آمايش سرزمين و توسعه و عمران در راستاي سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
 •  اعلام نظر نسبت به درخواست‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي هيئت دولت بخصوص در موارد اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران و ارتقاء تقسيمات كشوري و تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در مرز تقسيمات كشوري روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان.
 •  تهيه و تنظيم برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياست‌هاي برنامه مذكور و سالانه براي تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران (كالبدي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي، مجموعه شهري، جامع، هادي و تفصيلي) شهري و همكاري با واحدهاي استاني در تهيه و تنظيم طرح‌هاي مذكور.
 • همكاري و هماهنگي با كارگروه‌هاي ذيربط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها در بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
 • نظارت بر تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران و همكاري با ساير دفاتر حوزه براي پيشنهاد به مرجع تصويب.
 • آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي تحقق طرح‌هاي توسعه و عمران.
 • تعيين اساس طرح‌هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت‌هاي اساسي تصميمات كميسيون‌هاي ماده 5 در زمان تهيه طرح‌ها.
 •  نظارت عاليه بر برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده‌ها و حريم‌هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط.
 •  اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي بخش زمين و نظارت عاليه بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور.
 • تهيه‌ و ‌تنظيم قراردادهاي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور انتخاب مشاور.
 • تشكيل كميته امور انتخاب مشاوران طرح‌هاي مرتبط، با عضويت دفاتر ذيربط معاونت شهرسازي و معماري.
 • مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه‌ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي مرتبط با وظائف دفتر و شركت در جلسات مربوطه.
 •  تهيه و تدوين شرح خدمات طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مربوطه با همكاري دفاتر ذيربط.
 • تدوين و انجام اصلاحات لازم در شرح خدمات طرحهاي كالبدي ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع و تفصيلي و ساير طرحهاي مرتبط با وظائف.
 • همكاري با واحدهاي استاني و ساير دفاتر حوزه ستادي در تهيه و تنظيم قراردادهاي مربوط به بكارگيري مشاورين ذيطلاح در تهيه طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي.
 • همكاري در امر انتشار كتب، مقالات و جزوات راهنما در ارتباط با طرحهاي مرتبط با وظائف.
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي.
 • هماهنگي با پايگاه اطلاعات جغرافيايي واحد شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف دفتر.
 • همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها، و كارگاههاي تخصصي.
 • تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظائف دفتر.
 • شركت در جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بنا بر وظائف مرتبط.


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.