زمان ديجيتال سرور
جمعه 2 تير 1396   18:18:13
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


شرح وظايف دبيرخانه شورايعالي معماري و شهرسازي ايران
 • اداره امور تهيه، بررسي و تصويب ضوابط و مقررات، معيارها و استانداردهاي مختلف شهرسازي و معماري و تطبيق آن با استنتاج‌هاي طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي.
 • تهيه آيين‌نامه‌ها و لوايح شهرسازي و معماري و ارائه آن جهت سير مراحل تصويب در شوراي‌عالي ـ هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي و اظهار نظر در خصوص لوايح و آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي.
 •  تهيه پيش‌نويس سياست‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي جهت ارائه به مراجع ذيربط با همكاري ساير دفاتر حوزه.
 • پيگيري و نظارت بر تهيه پيش‌نويس كليه قوانين و مقررات شهرسازي و معماري.
 • پيگيري به منظور به روزآوري طرح جامع تحقيقات شهرسازي و معماري.
 • تدوين برنامه‌هاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ارائه گزارش عملكرد برنامه بطور سالانه
 • تهيه برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران با همكاري دفاتر ذيربط و ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي مذكور.
 • انجام اموردبيرخانه ‌شوراي‌عالي ‌شهرسازي ‌و معماري ‌ايران اعم از برگزاري ‌جلسات، تنظيم صورتجلسات و ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات .
 • نگهداري اسناد و مدارك مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
 • تطبيق و تدقيق قوانين و مقررات شهرسازي و معماري به منظور ايجاد وحدت رويه.
 • ارائه پيشنهادات لازم جهت اصلاح و تغيير در شرح خدمات تهيه كليه طرح‌هاي مرتبط با وظايف واحد شهرسازي و معماري.
 • مطالعه و  بررسي به منظور تعيين و ارائه زمينه‌ها و عناوين طرح‌هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف محوله و هدايت و كنترل آنها با هماهنگي ساير دفاتر ذيربط و شركت در جلسات مربوطه.
 • تشخيص و پيشنهاد طرحهاي مناسب جهت ترجمه يا تدوين كتب، مقالات، نشريات و نرم افزارهاي تخصصي شهرسازي و معماري.
 • تهيه نقشه‌هاي پايه طرح‌هاي توسعه عمران ملي و منطقه اي، ناحيه‌اي و محلي و هماهنگي لازم در جهت استانداردسازي تهيه نقشه‌هاي پايه طرح‌هاي شهري، به روزآوري، هدايت و نظارت بر تهيه آنها.
 • فراهم كردن زمينه لازم براي ايجاد بانك اطلاعاتي مرتبط با وظايف واحد شهرسازي و معماري و  بروز آوري آنها.
 • ايجاد و راهبري پايگاه اطلاعات جغرافيايي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور استفاده در برنامه‌ريزي زيرساخت‌ها در بخش‌هاي زمين، مسكن، شهرسازي، راه و ترابري، انرژي و آب.
 • استفاده از مطالعات جامع آب و خاك، منابع آب، حمل و نقل و شهرسازي كشور در پايگاه داده‌هاي جغرافيايي بمنظور استفاده بهينه در تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران و طرح‌هاي توسعه بخش حمل و نقل، ترابري، زمين و مسكن .
 •  تشكيل بانك اطلاعاتي مهندسان مشاور، محققين و متخصصين شهرسازي و معماري به منظور استفاده در تهيه طرح‌هاي مطالعاتي‌ و ‌تحقيقاتي توسعه و عمران و به روزآوري آنها.
 • ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي و معماري استان‌ها در دوره‌هاي زماني مشخص.
 • اطلاع رساني از مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و بخشنامه‌ها و ساير موارد از طريق سامانه‌هاي اطلاع رساني و سايت اينترنتي.
 • مكانيزه كردن فرآيندها و رويه‌هاي جاري تهيه و تصويب طرح‌ها در سراسركشور.
 • تشكيل و اداره اموركميته‌هاي فني و تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف محوله.
 • مديريت بر امر انتشار كتب، مقالات و جزوات راهنما در حوزه‌هاي تخصصي شهرسازي و معماري .
 • برنامه‌ريزي و برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها، گردهمائي‌ها و كارگاههاي تخصصي منطقه‌اي و سراسري و بين المللي در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • مشاركت در برگزاري مسابقات و جشنواره‌هاي معماري و شهرسازي و طراحي شهري با هماهنگي واحد ذيربط.


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.