جمعه 2 تير 1396   18:11:04
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


كميته فني شورايعالي معماري و شهرسازي ايران


كميته فني شورايعالي معماري و شهرسازي ايران
كميته فني شوراي عالي بر اساس بند 1 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به منظور بررسي طرح‌هاي توسعه شهري، تشكيل مي‌گردد. شرح وظايف اين كميته در آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران، محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب هيات محترم وزيران طبق تبصره 3، ماده 3 كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اجراي تبصره (1) ماده (3) و بند (1) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي تشكيل مي‌شود.
اين كميته متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي عالي خواهد بود كه به طور كتبي به دبيرخانه شوراي عالي معرفي و براي مدت دو سال به عضويت كميته فني منصوب مي‌شوند. در صورتي كه تعداد نمايندگان معرفي شده توسط هر يك از دستگاه‌ها براي عضويت در كميته فني بيش از يك نفر باشند، شركت ثابت يك نفر از آنها در بررسي هر طرح ضروري خواهد بود. دبيري و اداره جلسات كميته فني به عهده دبيرخانه شوراي عالي است. دبير كميته فني را دبير شوراي عالي منصوب مي‌نمايد. دبير كميته فني در جلسات شوراي عالي حضور خواهد داشت.
صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.