جمعه 2 تير 1396   18:23:06
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


اخبار جلسات و مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران
جمع بندي مباحث مطرح شده در جلسات اخير شورايعالي پيرامون عدم انطباق طرح هاي جامع و تفصيلي شهرتهران (5)
عدم انطباق طرح هاي جامع و تفصيلي تهران-4
جمع بندي مباحث مطرح شده در جلسات اخير شورايعالي پيرامون عدم انطباق طرح هاي جامع و تفصيلي شهرتهران (3)
اعلام مصوبه طرح جامع-تفصيلي شهر طبس مسينا
بررسي كنوانسيون ميراث جهاني، ثبت جهاني آثار و ضوابط معماري و شهرسازي
گزارش روند بررسي و تصويب طرح هاي شهرها با جمعيت كمتر از صد هزار نفر
احداث مجموعه مسكوني در اراضي موسوم به تماشا
گزارش در خصوص بوستان ولايت تهران( اراضي قلعه مرغي )
اعلام مصوبه شوراي عالي پيرامون عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصيلي تهران
اعلام مصوبه شوراي عالي درمورد مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع افزايش محدوده شهر كاشان
اعلام مصوبه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت
 اعلام مصوبه شوراي عالي درمورد مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نجف آباد
 اعلام نتيجه بررسي تعيين محدوده شهر عباس آباد
اعلام مصوبه شوراي عالي درمورد بررسي مغايرت اساسي تغيير كاربري ٦٨هكتاراز اراضي نظامي، موضوع قانون خروج اراضي نظامي و پادگانها از شهرها
اعلام مصوبه شوراي عالي گزارش طرح تفصيلي اراضي شهيد كشوري اصفهان
اعلام مصوبه شوراي عالي درمورد بازنگري طرح جامع شهر جديد فولاد شهر در استان اصفهان
اعلام مصوبه شوراي عالي درموردگزارش هيئت اعزامي در باره اقدامات و دخالتهاي صورت گرفته در بافتهاي واجد ارزش شهر اصفهان
اصلاح اعلام مصوبه شوراي عالي در خصوص گزارش طرح تفصيلي تهران
اعلام مصوبه  23/4/93  شوراي عالي : موضوع كليات طرح جامع شهرمشهد و مسايل اصلي مربوط به آن
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص تغيير كاربري بوستان مادر(پرو‌ژه نور)
اعلام مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ارزيابي مسابقات معماري
اعلام نتيجه بررسي طرح جامع شهر محمدان
اعلام مصوبه شوراي عالي پيرامون شهرهاي استان كردستان پيرو بازديد دبير شورا
اعلام مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي ايران در خصوص گزارش طرح جامع و تفصيلي شهر آفتاب پيرو مصوبه 23/10/81
اعلام مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص گزارش ساخت و ساز در خيابان آيت اله كاشاني تهران (پروژه نور)پيرو تكليف مصوبه ٥/٣/٩٣
اعلام مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورخ ٩/٤/٩٣ در خصوص گزارش طرح تفصيلي تهران پيرو تكليف مصوبه ٣٠/١٠/٩٢
اعلام مصوبه طرح جامع شهر نورآباد
اعلام مصوبه طرح جامع شهر نوشين
اعلام مصوبه طرح جامع-تفصيلي شهر كياشهر
اعلام مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص احداث برج هاي دو قلو ٢٥ طبقه در بلوار زند شيراز
اعلام مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص گزارش طرح تفصيلي تهران پيرو تكليف مصوبه ٣٠/١٠/٩٢


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.