جمعه 2 تير 1396   18:18:53
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و ...

 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و روستاها 
 
آيين نامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان
 
آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 
آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد
 
آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي بر اساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن
 
طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها
 
دستورالعمل نحوه افراز و تفكيك باغات و اراضي
 
دستور العمل تشخيص اساس طرح جامع شهر
 
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد
 
آيين نامه بند(هـ) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات(1385)
 آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
 
اصلاح مواد(7)و(16) آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.