جمعه 2 تير 1396   18:23:35
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي دبيرخانه شورايعالي معماري و شهرسازي ايران


معرفي دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران


به استناد ماده 4 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351وزارت راه و شهرسازي به جاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري در تشكيلات خود واحدي ايجاد ميكند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد.

1.       بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شورايعالي و مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند

2.       تهيه معيارها و ضوابط آئيننامه هاي شهرسازي

 

3.       نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي

 

4.       نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري

 

5.       ابلاغ مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول در ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري

 

6.       ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

 

7.       جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري

 

8.       تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانونصفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.