جمعه 2 تير 1396   18:12:57
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


اساسنامه ها و تصويب نامه‌ها
 

اساسنامه ها و تصويب نامه‌ها

 تهيه طرح آمايش سرزمين (مصوبه شوراي عالي اداري)

 تصويبنامه در مورد اجازه تفكيك اراضي واقع در محدوده شهرهاي صنعتي

 تصويبنامه تفويض اختيار اعضاي شورايعالي در مورد شهرك سازي به مديران كل استانها

 ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها

 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري

 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد

 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 اساسنامه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

 لزوم تصويب طرحهاي ملي موثر در توسعه شهرها توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

 ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي در طرحهاي توسعه شهري

 لزوم تصويب محل احداث طرحها و پروژه هاي ملي در شورايعالي

 ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي ( مصوب 1375)

 ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها (مصوب 1378)

 مصوبه مشترك شورايعالي شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمندسازي (1385)

 ضرورت تصويب محدوده هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در شورايعالي شهرسازي و معماري (مصوب1387)

              اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان  
                 

                  اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرند

              اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي

              اساسنامه شركت عمران شهر جديد سهند

             
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولاد شهر

             
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران 

             اساسنامه شركت عمران شهر جديد بينالود 

           
اساسنامه شركت عمران شهر جديد علوي

            اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه

            
اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر

             اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار

             اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار

             اساسنامه شركت عمران شهر جديد صدراخانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.