جمعه 2 تير 1396   18:14:35
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


قوانين مرتبط با معماري و شهرسازي

 
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
 
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351
 
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
 
قانون ايجاد شهرهاي جديد
 
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
 
قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
 
قانون نحوه تملك اراضي واقع در طرحهاي دولتي
 
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
 
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

 
قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران
 
قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان مصوب اسفند ماه 1374
 
قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
 
قانون زمين شهري
 
قانون محاسبات عمومي كشور
 
قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
 
قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن
 
قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران 
 
قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خار از حريم شهرها


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.