زمان ديجيتال سرور
جمعه 2 تير 1396   18:21:16
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


شرح وظايف دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش
 • مشاركت در تهيه آئين نامه‌ها، مقررات و سياستگذاري كلان درحوزه معماري و طراحي شهري و تدوين قوانين و ضوابط و مقررات معماري و طراحي شهري.
 •  تدوين سياستها، ضوابط و آئين‌نامه‌ها در جهت بازيابي هويت معماري و شهرسازي اسلامي ايراني.
 •  تهيه و تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات در جهت ارتقاء كيفي معماري و سيما و منظر شهري.
 • بررسي و تدوين سياست‌هاي مرتبط با تهيه اسناد نقاط با ارزش شهري و اقدام در‌ جهت تهيه طرح ويژه متناسب با مختصات هويت فرهنگي، تاريخي و طبيعي براي شهرهاي ارزشمند تاريخي و همچنين توانمندسازي بافت‌هاي حاشيه‌اي و بافت‌هاي فرسوده و نظارت عاليه بر اجراي آنها.
 • نظارت عاليه بر تهيه ‌و بررسي طرح‌هاي معماري و طراحي شهري از طريق: انجام بازديدهاي محلي، بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مشاور تهيه كننده طرح‌ها.
 • نظارت عاليه بر تهيه و اجراي طرح‌هاي تخصصي معماري و طراحي شهري در بافت‌هاي قديمي شهرها‌، شهرهاي جديد، طرح‌هاي جزييات شهري، مجموعه‌هاي ساختماني، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمان‌هاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن.
 • نظارت عاليه بر تهيه طرح‌هاي اجرايي موضوعي و موضعي در شهرها.
 • تهيه، تدوين واصلاحات شرح خدمات  قراردادهاي معماري و طراحي شهري و مصوبات و آئين نامه‌هاي موثر بر امر معماري و طراحي شهري به‌ منظور ارتقا‌ء كيفي آنها و ارائه آن به مراجع ذيربط جهت تصويب ونظارت عاليه بر آن.
 •  همكاري با دفاتر تخصصي در اصلاح شرح خدمات و قراردادهاي تهيه طرح‌ها در راستاي بازيابي هويت اسلامي ايراني شهرسازي و معماري.
 •  تدوين دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت ارزيابي و پايش عملكرد مشاورين معماري و طراحي شهري.
 • مطالعه و بررسي به منظور تعيين و  پيشنهاد  زمينه‌ها و عناوين  طرح‌هاي  مطالعاتي مرتبط با وظايف دفتر و شركت در جلسات نظارتي مربوطه.
 • ارتباط ‌و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و  پژوهشي، تخصصي، صنفي به منظور هماهنگي و استفاده بهينه از دانش و تجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني.
 • نظارت بر امر مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و همچنين  فناوري‌هاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي).
 •  آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحقق معماري اسلامي‌ - ايراني و طراحي شهري.
 • تشكيل و اداره كميسيون‌هاي معماري و طراحي شهري در ستاد به منظور تعيين اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف دفتر.
 • شركت در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني آن و ساير جلسات بنا بر وظايف مرتبط با دفتر.
 • همكاري ‌با دفتر طرح‌هاي‌كالبدي و دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران براي به روزآوري اطلاعات پايگاه اطلاعات جغرافيايي.
 • تهيه برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت دفتر و ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي مذكور.
 • همكاري در زمينه انتشار كتب، مقالات و جزوات راهنما در زمينه معماري و طراحي شهري.
 •  همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي و مشاركت در برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري.
 • همكاري در ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي و معماري استان‌ها در دوره‌هاي زماني مشخص.


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.