وزارت راه و شهرسازي
منو
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد


شماره‌ : .52259ت 31766ه¨

تاريخ : 1383.9.15
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.9.4 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع
نامه‌شماره 6482.95751ه¨.ب مورخ 1382.12.27 تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد موضوع تصويبنامه شماره .6892ت‌26822ه¨
مورخ‌1382.6.24 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1
ـ ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
"
اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح و وصول عوارضي كه در قبال
ارائه خدمات در قانون ايجاد شهرهاي جديد منظور گرديده با توجه به ماده (10) قانون
يادشده و تبصره (1) ماده‌(1) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي برقراري و وصول عوارض و
ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي‌ وارداتي ـ مصوب
1381
ـ در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن تا قبل از استقرار و شروع كارشهرداري
حسب مورد برعهده شركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد است‌".
2
ـ در ماده (19) بعد از عبارت‌ "اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد"
عبارت‌ "توسط‌ مأمورين رسمي و در محدوده صلاحيت آنان‌" اضافه مي‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.