جمعه 2 تير 1396   18:13:08
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


مطالعات و تحقيقات
طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

بسمه تعالي

به استناد ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي حسب نياز و در ادوار مختلف، طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي متعددي را تعريف و توسط محققان مختلف اعم از جامعه دانشگاهي و مشاوران به انجام رسانده است. فهرست اين طرح‌ها بشرح زير جمع آوري شده است. اين حوزه در نظر دارد در آينده نزديك، گزارش‌ها و نتايج  تمامي طرح‌هاي مذكور را جهت بهره برداري صاحبنظران، اساتيد، مشاوران و مهندسين منتشر نمايد.

 

 

رديف

عنوان پروژه

محقق

ناظرطرح

تاريخ انعقاد

قرارداد

مدت

قرارداد (ماه)

كارفرما

دفترناظر

طرح

ميزان پيشرفت (%)

وضعيت طرح

1

نظريه دين شناختي توسعه شهر و مسكن

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي دكتر اسلامي

1377

16

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

2

تعريف جامعي از هويت معماري و شهرسازي اسلامي

دانشگاه علم و صنعت ايران

آقاي مهندس مروت

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

3

تدوين وظايف مديريت شهري با هدف توسعه اختيارات آن به كليه جنبه هاي خدمات شهري

دكتر ابراهيمي

آقاي دكتر مصطفي عباس‌زادگان

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

امورمديريت شهري

100

خاتمه يافته

4

تدوين دستور العمل و راهنماي طراحي شهري (نمونه منطقه اي از تهران يا ديگر شهرهاي كشور)

آقاي دكتر ذكاوت

آقاي دكتر غفاري

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

5

تجديد نظر در تعاريف مفاهيم و محتواي طرح­هاي توسعه شهري

آقاي مهندس سعيدنيا

آقاي دكتر ماجدي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

6

تدوين اصول كلي معماري و  شهرسازي اسلامي و ايراني با تاكيد بر طراحي شهري

---

---

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

0

متوقف شده

7

تدوين ضوابط مكانيابي و طراحي شهرك هاي صنعتي

آقاي مهندس سيد محسن دادگر

آقاي دكتر زبردست

1378

9

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي

100

خاتمه يافته

8

تدوين قانون جامع و طراحي ساختار يكپارچه توسعه و عمران كشور (مرحله اول - بررسي قوانين كنوني شهرسازي و تدوين قانون شهرسازي موجود كشور)

آقاي مجيد احسن

خانم مهندس مالك

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

9

بررسي تجربيات جهاني در مورد تهيه و اجراي طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي و ميزان انطباق آن با روشهاي مورد عمل در ايران

آقاي دكتر توفيق

آقاي دكتر زبردست

1378

18

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي

100

خاتمه يافته

10

برنامه ريزي ساختاري - راهبردي توسعه شهري :تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران

مهندسان مشاور فرنهاد

آقاي مهندس صالحي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

11

طرح شهرسازي مشاركتي در خصوص مديريت شهري (U.M.P)

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران - خانم دكتر سيمين حناچي

آقاي مهندس نوراني و آقاي مهندس عمراني

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

100

خاتمه يافته

12

بررسي اصول شكل گيري گسترش شهرهاي ايراني در گذشته و حال

دانشگاه تهران (مهندس سعيد نيا)

آقاي مهندس توسلي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

13

تهيه ضوابط مكان يابي و الگوي معماري و ساخت و مرمت و زيباسازي مساجد

دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر زرگر)

آقاي مهندس مصطفوي

1377

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

14

اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهري

دانشگاه تهران(دكتر عزيزي)

گروه نظارت

1377

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

15

راه هاي استفاده از تجربيات ارزشمند و ميراث غني معماري و شهرسازي گذشته در سيماي شهرهاي امروزي

مهندسين مشاور نقش

دكتر حميد نديمي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

16

تامين منابع مالي مديريت شهري و امكان افزايش آن

دكتر اميد ميربها

خانم رفيعي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

75%

در دست انجام

17

ارزيابي قابليت هاي اجرايي طرح هاي جامع شهرستان

مهندسين مشاور پارت

مهندس قاهري

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي كالبدي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

18

بررسي عناصر و عوامل مؤثر در شكل گيري سيماي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي

مهندس ناصر بنيادي

1378

18

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

75%

در دست انجام

19

طراحي تشكيلات و ساختار مناسب مديريت شهري

دكتر كامروا

دكتر مزيني

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

---

متوقف شده

20

تاثير فرهنگ اسلامي بر معماري و طراحي خانه و محله

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر حميد نديمي

1378

18

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

35

در دست انجام

21

طراحي نظام كنترل و نظارت بر فرآيند توسعه شهرها

مهندس جوادي

مهندس عمراني

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

100

خاتمه يافته

22

طراحي نظام مديريت و تهبه طرح هاي توسعه و عمران

مهندسان مشاور آوند طرح

مهندس حبيب اللهيان

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

100

خاتمه يافته

23

ضوابط مكان يابي و بلند مرتبه سازي و تكميل ضوابط طراحي و اجرا در شهرها بر حسب اولويت و ضرورت

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران(خانم امكچي)

آقاي دكتر كامروا

1378

14

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

24

طراحي نحوه ارتباط و هماهنگي مديريت شهري با دستگاه ها و نهادهاي بخشي، صنفي و تخصصي

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

خانم مهندس بيات سرمدي

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

امورمديريت شهري

100

خاتمه يافته

25

بررسي عوامل مؤثر در شكل گيري مجموعه هاي شهري و توسعه منفصل شهري و ناهنجاري سكونتگاه هاي خودرو در حاشيه شهرهاي بزرگ كشور

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي مهندس كلالي

1378

15

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي توسعه شهري

65%

متوقف شده

26

طبقه بندي خدمات شهري در نظام سلسله مراتبي شبكه شهري كشور

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي دكتر شفيق

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي كالبدي ملي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

27

بررسي و تعيين خط مشي هاي مناسب براي تشكيل پايگاه اطلاعات جغرافيايي(جهت تهيه طرح هاي كالبدي منطقه اي،ناحيه اي، مجموعه شهري وروستايي)

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي مهندس مدني كاشاني

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي كالبدي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

29

بازنگري و به روزآوري آيين نامه طراحي راه هاي شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي مهندس شهيدي

1378

16

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

30

طراحي مدل فراگير بانك اطلاعات مديريت شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

مهندس اخلاصي ومهندس عمراني

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

100

خاتمه يافته

31

اصول و معيارهاي توسعه پايدار شهري در ايران

آقاي دكتر ناصر محرم نژاد

آقاي مهندس صالحي

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

32

طرح جامع تحقيقات شهرسازي و معماري كشور

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

دكتر زبردست

1380

16

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

33

تدوين اصول و ضوابط طراحي فضاهاي شهري و بناها و تنظيم روابط بين آن ها

دكتر پاكزاد

مهندس بنيادي

1378

9

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

34

طراحي شهري و جايگاه آن درسلسله مراتب توسعه شهري در كشور

انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز

دكتر گلكار

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

35

مناسب سازي خيابان هاي موجود براي پياده روي با تاكيد بر طراحي شهري

شركت عمران و بهسازي شهري

دكتر كريمي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

50

متوقف شده

36

اصول و معيارهاي بهسازي ونوسازي بافت قديم (توسعه از درون)

شركت عمران و بهسازي شهري

دكتر حبيبي

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

37

اندازه شهر (City Size)

دانشگاه تهران

دكتر توفيق

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

38

تدوين آموزش هاي عمومي شهرسازي و معماري براي چاپ در كتب درسي

دانشگاه تهران

دكتر علاقه بندان

1378

12

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

30

متوقف شده

39

تشكيل بانك اطلاعات عوامل مؤثر در شهرسازي به طور جامع

شركت مهندسي آمايشگر

مهندس كلالي و مهندس تاجوك

1378

8

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

40

تعريف مجموعه هاي شهري و تعيين شاخص هاي تبيين مجموعه شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

دكتر زبردست

1377

5

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي كالبدي ملي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

41

تدوين اصول و معيارهاي طراحي حوزه هاي آبريز سدهاي كشور و حرائم آن در طرح هاي منطقه اي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

مهندس حبيب الهيان

1378

3

معاونت شهرسازي و معماري

طرحهاي كالبدي ملي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

42

تدوين اصول و معيارهاي طراحي حوزه نفوذ آزاد راه ها درطرح هاي منطقه اي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

مهندس حبيب الهيان

1378

4

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي كالبدي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

43

زمين شهري و نقش آن در توسعه شهري(گذشته و آينده)

دانشگاه تهران

كميته نظارتي

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

44

تدوين برنامه جامع بازشناسي و احياي معماري و شهرسازي اسلامي

مهندسين مشاور پارت

دكتر هادي نديمي

1378

10

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

10

متوقف شده

45

مديريت و راهبري طرح هاي مطالعاتي وتحقيقاتي شهرسازي و معماري و ايجاد بانك واژه ها و مفاهيم اسلامي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

1379

7سال

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

46

ارزيابي كمي و كيفي طرح هاي مطالعاتي انجام شده در حوزه معاونت شهرسازي و معماري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

1379

10

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

47

تبيين وظايف دستگاه ها و نهادهاي اجرايي ذيربط و تدوين راهكارها و اصلاحات قانوني جهت ساماندهي به سيماي شهري در ايران و ايجاد هويت شهري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

آقاي مهندس دانشيان

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

75

متوقف شده

48

طرح تحقيق در اهداف و روشهاي شهرسازي نوين

آقاي مهندس غمامي

آقاي دكتر زبردست

1381

24

سازمان برنامه وبودجه سابق (توتك )

سازمان برنامه وبودجه (توتك)

100

خاتمه يافته

49

نقش ارتباطات نوين در معماري و شهرسازي آينده

آقاي مهندس نجفي

خانم دكتر داود پور

1381

سازمان برنامه وبودجه سابق (توتك )

سازمان برنامه وبودجه (توتك )

100

خاتمه يافته

50

اصلاح روشهاي عملي تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري در ايران (بر اساس رويكرد ساختاري - راهبردي)

مهندسان مشاور فرنهاد

آقاي مهندس پوستي

1381

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

51

تدوين قانون جامع و طراحي ساختار يكپارچه توسعه و عمران كشور ( مرحله دوم )

آقاي احسن

خانم ها مالك وهندس صادق وزيري

1381

14

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

52

بررسي ميزان تحقق كاربريهاي عمومي و خدماتي مصوب طرح هاي توسعه شهري در كلانشهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، كرج و بررسي علل تعويق در اجراي آنها

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

مهندس حمزه‌اي

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

53

بررسي تطبيقي تشكيلات اداري و اجرايي و تحليل راه كارهاي مالي در برنامه ريزي توسعه شهري

دكتر عبدالله‌خان گــرجي

دكتر زبردست

1381

18

معاونت شهرسازي و معماري

امور مديريت شهري

100

خاتمه يافته

54

مطالعه نيازهاي فرهنگي - اجتماعي 9 شهر جديدهشتگرد، صدرا، بهارستان، مجلسي، سهند، پولاد شهر، گلبهار، پرند و مهاجران

مركـز مطالعاتي و تحقيقاتي آقايان سعيدي‌رضواني

دكتر داودپور

1382

6

شركت عمران شهرهاي جديد

شركت عمران شهرهاي جديد

100

خاتمه يافته

55

اصول و معيارهاي ساماندهي و ضوابط و مقررات سيماي شهري

خانم دكتر رضازاده

دكتر بهزادفر

1380

18

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

56

تبيين عوامل مؤثر در ساماندهي سيماي شهري و تدوين پيش نويس ضوابط هماهنگ سازي سيماي شهري در شهرهاي دو منطقه كويري و خزري از شش منطقه اقليمي كشور

مركز دكتر محمودي

مهندس ميرحسيني

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

57

بررسي در اصول و ضوابط طراحي هماهنگ و پيش بيني ساماندهي به سيماي روستاهاي كشور

مركز دكتر عباس زادگان

دكتر عيسي حجت

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

58

نقش مشاركت مردم در بهسازي بافتهاي تاريخي و ارزيابي ميزان همكاري مردم و چالش هاي پيش رو در مشاركت مردم در طرح هاي توسعه شهر

مركز

مهندس مشهدي‌زاده

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

60

در دست انجام

59

بررسي تطبيقي بافتهاي تاريخي 8 شهر نمونه (سمنان گرگان، تهران، شيراز، كرمان، مشهد، اراك و اصفهان) در كشور و تاثيرات طرحهاي توسعه شهري و به ويژه طرحهاي بهسازي و عمران شهري بر آنها

دكتر منصور فلامكي

دكتر وحدتي

1381

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

60

مطالعه در ضوابط معماري و ساختماني مورد عمل در كشورهاي پيشرفته و انطباق آن با شرايط ايران و تدوين مقررات معماري ايران

مركزدكتر دشتي و دكتر ذاكرحقيقي

دكتر حناچي

1381

6سال

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

61

آسان سازي و بكارگيري و ارزيابي اجرايي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ويژه معلولين جسمي - حركتي

مهندس نوراني

مهندس فتحي‌زاده

1381

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

62

معماري بناهاي يادماني معاصر در كشور

آقاي غضبان‌پور و مهندس ابـام

مهندس ميرحسيني و مهندس دانشيان

1381

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

63

بررسي تاثيرات مصوبات موردي در دهه اخير كميسيون هاي ماده 5 در زمينه افزايش تراكم ساختماني در كلان شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد و كرج

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

مهندس معزي

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

64

ارزيابي ميزان توفيق و كارايي ضوابط و مقررات ساختماني در توسعه شهرها

مهندس عمراني پور

مهندس ميثاقيان وخانم مهندس احمدي

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

65

تدوين و استخراج اصول و ضوابط منظر و سيماسازي ورودي شهرها

مهندس ابلقي

دكتر كياني

1382

16

معاونت شهرسازي و معماري

دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

66

تدوين ضوابط ايمن سازي فضاهاي شهري به لحاظ ايمني شهروندان و ييشگيري از جرايم

دكتر اسماعيل صالحي

خانم مالك و

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

67

تدوين معيارها و دستور العمل ها و راهكارهاي مشاركت مردمي و نهادهاي مختلف در نظارت بر تهيه طرح هاي محلي ، ناحيه اي و جامع شهري با نگاهي به تجربيات جهاني (نمونه موردي تدوين ضوابط طراحي واحد هاي مسكوني بم)

مهندس عبدالرضا گلپايگاني

مهندس ميرحسيني

1382

9

معاونت شهرسازي و معماري

طرح كالبدي ملي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

68

ميزان و تاثير شهرسازي معاصر غرب بر ساخت و ساز بافت شهرهاي سنتي ايران

مركزمهندس مهدوي نژاد

دكتر علي اصغر محمد مرادي

1384

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

69

مستند سازي ابنيه تاريخي معماري ايران (نمونه هاي موردي مستند سازي بازارهاي ايران)

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

مهندس دانشيان

1385

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

70

بررسي موقعيت و مكانيابي يادمان هاي شهري در پايتخت

مهندس مصطفي كاظمي

مهندس بنيـادي

1383

6

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

71

تاثير معماري بناهاي دولتي بر معماري بناهاي خصوصي

دكتر افسانه زركش

دكتر وحدتي

1382

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

72

بهسازي محيط شهري براي عبور و مرور سالمندان، كودكان و معلولين جسمي با نگاهي به تجربيات جهاني

مهندس مرتضي فشاركي

مهندس نوراني

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

70

در دست انجام

73

مقايسه تطبيقي تصميمات و مداخلات انجام شده از ديدگاه مديريت شهري در بافت هاي قديمي (شهرهاي ايران و كشورهاي همسايه، كشورهاي اسلامي و كشورهاي اروپايي)

مهندس حميد عنبراني

دكتر مرادي

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

20

متوقف شده

74

نظام مديريت مناطق كلان شهري

دانشگاه تهران دكترزبردست

دكتر معصومي

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح كالبدي ملي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

75

بررسي تطبيقي ساختار و وظايف دستگاه هاي سياستگزار توسعه شهري و منطقه اي در كشورهاي امريكا  انگلستان و يك كشور در آسيا

محمدحسين ملك‌احمدي

دكتر شريف مطوف

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

76

تشكيلات اجرايي طرح هاي توسعه و عمران در سطوح ملي و منطقه اي

مهندسين مشاور سبز‌ انديش پايش(پاپ)

دكتر محمود كتابچي

1383

9

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

75

متوقف شده

77

شناخت تكنولوژي GIS  و سيستم هاي مديريتي اسناد و مدارك شهرسازي و دستاورد هاي آن در ايران(ساخت مدل سه بعدي از اطلاعات توپوگرافي محدوده شهري تهران به وسعت 900 كيلومتر مربع با استفاده از آخرين تصاوير ماهواره اي)

نماينده شركت ژئو پارس(خانم مهندس كريمي نژاد اصل)

مهندس مـدد

1382

6

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

78

فن آوري هاي نوين اطلاعات و الگوي توسعه شهري(شهر شيشه اي)

مهندسين مشاور شاران

آقايان مهندسين سرپولكي و نجفي

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

79

ارائه خدمات تخصصي تدوين، تلخيص و ارايه مطالب تحليلي معماري مساجد

مسعود رسولي نژاد

#NAME?

1382

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

80

تهيه خلاصه گزارش آئين نامه طراحي شهري به منظور ارائه در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

دكتر علي اصغر اردكانيان

.-----------

1383

3

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

81

تدوين اصول و معيارهايي براي طراحي فضاهاي عمومي، شهري، گونه هاي ميادين و معابر، پارك هاي عمومي و كنار ها

دكتر كيانوش لاري‌بقال

مهندس ميثاقيان

1383

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

متوقف شده

82

تدوين كتاب مجموعه مقالات دومين همايش آموزش معماري

دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران دكتر حبيبي

---

1383

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

83

تحقيق در باره آنچه معماران مسلمان در طي سه دهه گذشته در ساير كشورهاي اسلامي انجام داده اند

مهندسين مشاور نقش

مهندس حائري

1383

14

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

84

تهيه واژه نامه مفاهيم طراحي شهري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي

دكتر فرشاد نوريان

1384

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

85

تدوين پيش نويس قانون جامع مرمت شهري در بافتهاي تاريخي شهرهاي ايران

دكتر علي‌اصغر محمدمرادي

---

1383

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

0

متوقف شده

86

ضوابط ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت(به طوري كه امكان ايجاد كارها و خدمات جانبي مرتبط با رعايت صوابط ايمني در كنار جايگاه ها، موجود باشد.)

مهندس سيدمهدي مجابي

محمدحسن طالبيان

1385

18

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

87

سياست هاي مديريت زيست محيطي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي دكتر تولايي

دكتر سيمين حناچي

1383

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

88

تهيه و تدوين مواد درسي و محتواي آموزش هاي عمومي معماري و شهرسازي براي چاپ در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي دكتر عيسي حجت

دكتر حامد مظاهريان

1383

12

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

100

خاتمه يافته

89

تهيه شرح خدمات قراردادهاي مربوط به طراحي فضاهاي شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران(مهندس هاشم زاده)

دكتر علي غفاري

0

18

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

90

تعريف مجموعه هاي شهري و تعيين شاخص هاي تبيين مجموعه شهري

دانشگاه تهران(دكتر زبردست)

مهندس صميمي

1383

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي كالبدي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

91

تهيه متن، نقشه ها و عكس هاي كتاب نقد آثار معماري معاصر ايران

مهندسين مشاور نقش

---

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

92

اقتصاد شهري و نقش آن در مديريت شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران(كمال اطهاري)

بدون ناظر

1387

18

معاونت شهرسازي و معماري

دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري

متوقف شده

93

تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتيمهندس هاشمي

---

1384

6

معاونت شهرسازي و معماري

دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري

70

متوقف شده

94

ارزيابي و تجديد نظر در ضوابط بلند مرتبه سازي­ در تهران

مهندس سهراب مشهودي

مركز

1384

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

85

متوقف شده

95

تهيه و تدوين اصول و معيارهاي طراحي­مساجد درون شهري

مهندس رسولي‌نژاد

مركز

1384

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

0

متوقف شده

96

مطالعه و تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي باغ و پارك بر اساس الگوي باغ ايراني

دكتر سيدامير منصوري

مركز

1386

18

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

100

خاتمه يافته

97

تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه هاي شهري

دكتر نويد سعيدي رضواني

مركز

1384

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي توسعه شهري

100

خاتمه يافته

98

بازنگري و ادامه طرح جامع تحقيقات شهرسازي و معماري كشور

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي مجري: دانشگاه هنر (دكتر برك‌پور)

---

.

12

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري

0

متوقف شده

99

اهداف و راهبردهاي استراتژي توسعه شهري در جهانC.D.S

---

0

متوقف شده

100

استحصال مباني و اسناد كنترلي حاصل از پژوهش‌‌هاي حوزه ساماندهي به سيماي شهري و طراحي شهري(به منظور تدقيق و تلفيق و هماهنگي نتايج قابل استخراج)

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي

---

12

معاونت شهرسازي و معماري

معماري و طراحي شهري

0

متوقف شده

101

تدوين فرهنگ لغات شهرسازي و مديريت شهري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي مجري: حميد خــادمي

مهندس كربلايي نوري

15

شركت عمران شهرهاي جديد

شركت عمران شهرهاي جديد

25

متوقف شده

102

.الگوهاي شكل‌پذيري شهرهاي جديدTransformation of New Towns Patterns,

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي

مهندس رياحي

شركت عمران شهرهاي جديد

شركت عمران شهرهاي جديد

0

متوقف شده

103

" (بررسي ابعاد توسعه منطقه اي شهرهاي جديد ايران با تأكيد بر مناطق روستايي)"تأثير متقابل شهرهاي جديد و روستاهاي همجوار در منطقه

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: دكتر وحيد رياحي

دكتر داوود پور

شركت عمران شهرهاي جديد

شركت عمران شهرهاي جديد

0

متوقف شده

104

تدوين كتاب شهرهاي جديد ايران در تاريخ

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: مهندس كربلايي نوري

مهندس فتحي زاده

1385

16

شركت عمران شهرهاي جديد

شركت عمران شهرهاي جديد

70

متوقف شده

105

اطلس شهرهاي جديد ايران

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: دكتر نظريان

مهندس فتحي زاده

0

متوقف شده

106

مكان يابي نسل دوم شهرهاي جديد در اطراف تهران

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: دكتر عزيزي

مهندس ياوري

1386

12

10

متوقف شده

107

الگوي فضاهاي شهري در شهرهاي جديد با الهام از فضاهاي شهر ايراني

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي:

مهندس كربلايي نوري

0

متوقف شده

108

تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل در كليه طرح هاي توسعه و عمران (درطرح كالبدي ملي)

دكتر مظاهريان

مهندس ساساني- دكتر بهزادفر-دكتر صفر عرب

1387

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي كالبدي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

109

تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل در كليه طرح هاي توسعه و عمران (درطرح هاي كالبدي منطقه اي و طرح هاي ناحيه اي)

دكتر مظاهريان

مهندس ساساني- مهندس امراللهي- مهندس شمسايي

1387

12

معاونت شهرسازي و معماري

طرح هاي كالبدي ومنطقه اي

100

خاتمه يافته

110