جمعه 2 تير 1396   18:23:26
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي حوزه معاونت
معرفي حوزه معاونت معماري و شهرسازي

معاونت شهرسازي و معماري از معاونت‌هاي ستادي وزارت راه و شهرسازي بوده و طبق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي عهده‌دار وظايف زير است:

 • راهبري و نظارت عاليه بر امر تدوين سياست‌ها و ضوابط و مقررات لازم معماري و طراحي شهري در راستاي تحقق مفهوم معماري و شهرسازي متناسب با شان و جايگاه آن در تمدن و فرهنگ سرزمين ايران.
 • راهبري و نظارت عاليه بر چگونگي اجراي طرح‌هاي تخصصي معماري و طراحي شهري و طرح‌هاي ويژه شهرهاي تاريخي.
 • راهبري و نظارت عاليه بر انجام اقدامات لازم در جهت بازيابي هويت اسلامي - ايراني در شهرسازي و معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌اي شهرها.
 • راهبري و نظارت عاليه بر تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي‌ و محلي.
 • راهبري و نظارت عاليه بر تنظيم و نحوه اجراي ضوابط و مقررات وآئين نامه هاي شهرسازي و معماري و طرح هاي توسعه و عمران.
 • راهبري و نظارت عاليه بر امر تدوين سياست‌ها و راهبردهاي لازم در تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ به منظوراستفاده بهينه از اراضي اعم از دولتي، غيردولتي، شهري و روستايي (داخل محدوده يا خارج محدوده) در راستاي منطقي نمودن اندازه شهرها و روستاها براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها و تامين نيازمندي‌هاي عمومي و ضوابط و مقررات مربوطه.
 • راهبري و نظارت بر امور مكان‌يابي شهرهاي جديد و اراضي مسكن مهر.
 • دبيري جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري و نظارت بر پيگيري ابلاغ و اجراي مصوبات آن تا حصول نتيجه از طريق واحدهاي ذيربط.
 • راهبري و نظارت بر كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
 • راهبري و نظارت عاليه بر تنظيم موافقتنامه هاي مالي طرح‌هاي در دست تهيه اين معاونت.
 • شركت در كميسيون‌ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا به نمايندگي از طرف مقام عالي وزارت.
 • راهبري ‌و نظارت عاليه بر تهيه و انجام طرح‌هاي مطالعاتي، تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف شهرسازي ‌و ‌معماري.
 • راهبري و نظارت عاليه بر كليه امور مربوط به ستاد واحدهاي استاني در بخش شهرسازي و معماري.  
صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.